website Groen!Plus
Home | actie |Vereenzaming, meer dan armoe alleen
lettergrootte aanpassen
Vereenzaming, meer dan armoe alleen.

Provinciaal Groen!Plusvoorzitter Bert Weyts leidt de sprekers in

Mechelen - Lag het aan het thema, of wist Bert Weyts een aantal senioren zo direct aan te spreken? Feit was dat de infonamiddag van Groen!Plus over "Ouderen en eenzaamheid" heel wat nieuwe gezichten naar de "Lindepoort" trok.
Sociologe Leen Heylen (UA) rapporteerde over haar onderzoek naar sociale en emotionele eenzaamheid, een betoog dat ruimschoots werd onderschreven door drie ervaringsdeskundigen. Die formuleerden ook een aantal vragen voor de aanwezige groene politici. Tot slot werd een "groene pluim" uitgereikt aan Okra en S-Plus Mechelen en aan ontmoetingscentrum "De Lage Drempel".


Nationaal Groen!Plusvoorzitter interviewt bioboer Aloďs Smets

Als smaakmaker interviewde Groen!Plusvoorzitter Hugo Van Dienderen het bioboeren-koppel Smets-De Coninck. Bij de immer actieve 78-jarige Alois stond "eenzaamheid" duidelijk (nog) niet in het woordenboek, maar op de fysiek minder sterke Maria leek de idee van alleen zijn nogal beangstigend. Meteen was de toon gezet en kon sociologe Leen Heylen Leen Heylen rapporteert over haar onderzoekhaar onderzoek naar sociale en emotionele eenzaamheid bij ouderen toelichten. 45% van de ondervraagden kent naar eigen zeggen geen eenzaamheid. Tegelijk werd duidelijk dat 55% van de senioren zich wél, in minder of meerdere mate, eenzaam voelt. Heylen waarschuwde voor een stereotiepe aanpak van het probleem. Los van het soort eenzaamheid spelen ook de materiële en sociale achtergrond een belangrijke rol. Inkomen en het kunnen terugvallen op een partner mogen daarbij niet uit het oog worden verloren. Een vraag uit het publiek "of er inzake eenzaamheid een verschil bestond tussen stad en platteland" leverde meteen stof op voor verder onderzoek…

"Kom uit uw kot!"

Bernard Defossez houdt met een ploeg vrijwilligers "De Lage Drempel" open. Dit centrum biedt op de eerste plaats contact en informatie aan arme bezoekers, maar Defossez hecht veel belang aan een goede sociale mix om gettovorming te voorkomen. Naar het beleid claimt hij een kwaliteitslabel voor woningen. Ook de vorming van ambtenaren met oog voor de 4de wereld lijkt hem een prioriteit.
Oud-vakbondsman Rob Feremans is actief in S-Plus, de seniorenvereniging van de socialistische mutualiteit. Hij ziet vooral een materiële voorwaarde om niet in eenzaamheid te vervallen. "Trek oude en lage pensioenen op, want ze houden bejaarden in hun kot", zo luidt de boodschap . "Haal het geld waar het te rapen valt: bij de (té lage) beurstaks, de taks op de netto bedrijfswinst en de vermogensbelasting. Christiaan Margery (OKRA), eeen veldwerker aan het woordChristian Margery staat al 20 jaar in de rusthuiswerking van Okra. Hij ziet die werking als een link tussen de vroegere parochie en het RVT. Vrijwilligers gaan bij elk bezoek zoveel mogelijk mensen begroeten. Die kleine attentie werkt heel positief, zo blijkt. Buiten het RVT zijn er nog de wijkverantwoordelijken die oog hebben voor ouderen die om welke reden ook thuisblijven. Deze "vingerknippers" stellen bij hun contacten de vrees voor het rusthuis, voor dementie en voor eenzaamheid vast. Het niet op straat durven komen, leidt dikwijls tot eenzaamheid. Geef ouderen een perspectief, iets waar ze naar kunnen uitkijken, daar leven ze van op… Ludo Dierickx claimde vanuit het publiek een recht op humane contacten. Het verzoek "kom eens naar me toe!" zou mensen niet langer mogen verwonderen.

"Geef eenzamen iets om naar uit te kijken!"

Na de pauze kregen de aanwezige groene politici kans op repliek. OCMW-lid Patrick Van Noyen werd door Hugo Van Dienderen als eerste aan de tand gevoeld. Volgens hem beschikt het beleid over voldoende krachten die bejaarden naar de dienstencentra kunnen halen. (Provincieraadslid Diederik Vandendriesche bevestigt dat de provincie hiervoor geschoolde krachten ter beschikking houdt om eenzaamheid op te sporen.)Groene politici hebben goed geluisterd Gemeenteraadslid Marina De Bie vindt aanspreekpunten in de wijk een belangrijke punt om eenzaamheid tegen te gaan. Ze wijst er ook op dat de vrijetijdspas in Mechelen ook kan gebruikt worden voor vorming, een bijkomende kans op contacten. Diederik Vandendriesche is van oordeel dat het beleid te veel is toegespitst op "bezittende" senioren, zij die makkelijk van een en ander kunnen gebruik maken. Hij wil meer aandacht besteden aan dagrecreatie en aan mantelzorg. Mieke Vogels springt Vandendriesche bij en stelt dat het geld van de dienstencentra niet enkel naar de "shoppers" mag gaan. Centra moeten buurtgericht uit de hoek komen en "aanklampende" zorgen verstrekken. Samenwerking tussen ouderenverenigingen verdient aanbeveling. Tenslotte werden, in aanwezigheid van ROB-tv, door Mieke Vogels "groene pluimen" uitgereikt aan Maria Windelen (Okra), Rob Feremans (S-Plus) en Bernard Defossez (De Lage Drempel). Het spreekwoordelijke natje en droogje bood nog kans op contact en gedachtewisseling.

Groene pluimen voor:
Maria Windelen(OKRA), Rob Feremans (S-Plus) en Bernard Defossez (De Lage Drtempel).Walter Decoene

Hier meer foto's

Nuttige contacten:
leen.heylen@ua.ac.be - Okra-regio Mechelen: christian.margery@okra.be
- S-Plus: robferemans@hotmail.com - De Lage Drempel: delagedrempel@telenet.be